de MO-zaak

Keukentafelgesprek en vraagverheldering Ontwikkeling

Brede blik
Een keukentafelgesprek voeren om tot vraagverheldering te komen, is zelden eenvoudig. De grootste valkuil is om meteen in de ‘zorgverlenersrol’ te stappen en een oplossing te bedenken voor de cliënt. Het is zaak in een (keukentafel)gesprek alle facetten van de zorgvraag boven tafel te krijgen en daarna samen zo breed mogelijk te kijken welke algemene en voorliggende voorzieningen een oplossing kunnen bieden. Wij trainen uw medewerkers in motiverende gespreksvoering, een methode die ertoe leidt dat de cliënt zelf ideeën aandraagt, bij voorkeur uit zijn eigen netwerk.

Motiverende gespreksvoering
De Wmo2015 zet in op eigen kracht en netwerk van de cliënt en zijn motivering om de eigen regie te pakken en zelf naar oplossingen te zoeken. Sommige cliënten vinden dit lastig , wat leidt tot weerstand. Motiverende gespreksvoering is een gespreksstijl die gericht is op samenwerking. Je versterkt er de motivatie en bereidheid tot verandering mee bij je gesprekspartner – in dit geval de cliënt – doordat je diens ambivalentie verkent en vermindert. Niet de redenen of oplossingen van de consulent of hulpverlener, maar de redenen van de cliënt brengen werkelijke gedragsverandering op gang. Motiverende gespreksvoering is op alle doelgroepen toepasbaar door de vraagstelling aan te passen aan de mogelijkheden van de cliënt met zijn beperkingen. We voeren deze gesprekken voor u of leren uw medewerkers de techniek zelf te gebruiken.

Samen oplossen
Behalve gezondheidsklachten kunnen ook sociale, psychische en financiële problemen een rol spelen bij een zorgaanvraag. Het is zaak in een (keukentafel)gesprek al die facetten boven tafel te krijgen en daarna zo breed mogelijk te kijken welke algemene en voorliggende voorzieningen de burger kunnen ondersteunen. Onze indicatieadviseurs zijn getraind in motiverende gespreksvoering, waardoor we samen tot een zo goed mogelijke oplossing komen, die u als gemeente zo min mogelijk maatwerkmiddelen kost. Ongeacht of de zorgvraag gaat om Wmo, Wlz, Beschermd wonen of Jeugd.

Training on the job
In training on the job leert uw medewerker het klappen van de zweep en worden zijn vaardigheden uitgebreid. Het traject bestaat meestal uit drie gesprekken met een cliënt, die alle worden voor- en nabesproken. Het eerste gesprek voert de coach van de MO-zaak, terwijl uw medewerker observeert. Het tweede gesprek voert de medewerker zelf, de coach stuurt bij. Het derde gesprek is de toets of de medewerker het geleerde zelfstandig in de praktijk kan toepassen.

Gecombineerde leertechnieken
Een training on the job levert optimaal rendement als uw medewerker vooraf de theoretische kennis beheerst over het onderwerp, en we de training kort daarna starten. We bieden op verschillende onderwerpen in het sociaal domein maatwerktrainingen aan en e-learning-trajecten. Bij elkaar een compleet aanbod om uw mensen goed toe te rusten voor hun nieuwe taken.

Meer weten? Mail naar  algemeen@mozaak.nl.