de MO-zaak

Sociaal-medisch advies

Beroepsgeheim
Medische informatie opvragen en beoordelen, is voorbehouden aan een arts. Toch zien we geregeld dat wijkteams en zelfs cliëntondersteuners een advies uitbrengen! Elke burger moet er op kunnen vertrouwen dat alleen een arts medische zaken met hem bespreekt en beoordeelt.

Jeugd
Ook bij jeugdige cliënten moeten uw adviseurs waar nodig een beroep kunnen doen op de expertise van een arts. Vaak spreekt de adviseur niet de jongere zelf, maar diens wettelijke vertegenwoordiger, bijvoorbeeld een (pleeg)ouder. In dat geval moet de cliënt er op kunnen vertrouwen dat medische gesprekken over hem alleen met een arts worden gevoerd. Schakelt u onze indicatieadviseurs in, dan is dat vanzelf goed geregeld, want zij raadplegen voor elk advies onze eigen artsen. Dat geeft vertrouwen en houdt bovendien de lijnen kort.

Voorkomen van bezwaar
Met een medische beoordeling en uitgebreide onderbouwing van een negatief advies, staat u als gemeente sterker in een eventueel bezwaarzaak. U heeft immers zorgvuldig onderzoek gedaan. Bovendien is de MO-zaak altijd gericht op het voorkomen van bezwaar. Dus als een second opinion van een collega-arts helpt om bezwaar te voorkomen, dan   behoort dat bij ons tot de mogelijkheden.

Consultancy op locatie …
U kunt onze artsen inzetten ter ondersteuning van uw medewerkers of sociaal wijkteam. we zijn dan bijvoorbeeld een dagdeel aanwezig in uw team om medisch beoordelingen of sociaal-medisch advies af te handelen en om casussen te bespreken met uw medewerkers of een workshop te geven.

… en op afstand
Heeft uw medewerker een gerichte vraag? Moet er snel een dossier worden beoordeeld op basis van beschikbare informatie? Of heeft een sociaal wijkteamlid behoefte om even te sparren over een bepaald ziektebeeld en de mogelijke beperkingen die dat oplevert voor de participatie van een cliënt? Onze helpdesk-artsen staan uw medewerkers bij vanaf afstand. Zo kunnen uw medewerkers snel verder met de afronding van hun dossiers.

Arts-specialisten
Behalve een arts Maatschappij en Gezondheid en een forensisch arts hebben we indicatie- en adviesartsen (I&A-artsen) en basisartsen die gespecialiseerd zijn in sociaal-medisch advies. Onze artsen hebben allen ervaring met de doelgroepen uit de Wmo, Wlz en Jeugd. Ze zijn goed benaderbaar voor de cliënt, geschoold in gesprekstechniek en wars van medisch jargon. Ze weten altijd de juiste professionele houding aan te nemen en hebben oog en oor voor de cliënt, zonder in de zorgverlenersrol te stappen.

Meer weten? Mail naar  algemeen@mozaak.nl.