de MO-zaak

Herbeoordelingen

Foto van de cliënt
Wilt u inzicht in uw cliëntenbestand en hun (toekomstige) zorgbehoefte, de situatie thuis of in de instelling? Onze adviseurs zijn getraind om écht met cliënten in gesprek te gaan en de actuele en toekomstige situatie en doelstellingen in kaart te brengen. Ze maken als het ware een foto van uw cliënt. Op basis van deze informatie kunt u uw zorgaanbod actualiseren en beleid formuleren.

Herbeoordeling en herindicatie
Wilt u aflopende indicaties Beschermd wonen herbeoordelen op basis van de Wmo2015 en het nieuwe gemeentelijk beleid en afwegingskader? Een persoonlijk gesprek met de cliënt is de basis, vinden wij. En dat wordt inmiddels ook breed gedragen, gezien de recente jurisprudentie. In het gesprek onderzoeken we gezamenlijk de ondersteuningsbehoefte, mogelijke oplossingen en te bereiken doelstellingen, en leggen die vast.
Onze adviseurs zijn zich bewust van de soms kwetsbare burger, zeker in de cliëntgroep die de indicatie Beschermd wonen heeft. Maar ook van de politieke of persoonlijke gevoeligheid van een herbeoordelingsproject. Ze trekken daarom tijdig aan de bel als dat nodig is.

Elke cliënt is uniek
Onze adviseurs beschikken over de vaardigheden om uit elk gesprek de juiste informatie te halen. Zo komen ze tot een gespreksweergave en eventueel beschikking die recht doet aan de specifieke situatie van die ene cliënt. Ongeacht of u ons inschakelt voor één of tientallen gesprekken: het gaat ons altijd om die ene cliënt.

Extra aandacht voor pgb
Blijkt een individuele maatwerkvoorziening uiteindelijk de oplossing voor het participatieprobleem van de cliënt en wil de cliënt de maatwerkvoorziening via een pgb invullen, dan nemen we in het gesprek de pgb-toets mee. Daarin testen we de motivatie van de cliënt om te kiezen voor een pgb. Wat is het voordeel van een pgb boven zorg in natura om de geformuleerde zorgdoelen te bereiken? Of is zorg in natura een gelijkwaardig alternatief voor het pgb? Vervolgens onderzoeken we of de cliënt in staat is om het pgb-houderschap te vervullen. Onze professionals zijn getraind dit vaak lastige onderdeel zorgvuldig uit te vragen.

Onze projectmatige aanpak
We pakken de werkzaamheden bij voorkeur aan als project. Dat heeft als voordeel dat u vooraf precies weet wat uw investering is en wanneer de werkzaamheden zijn afgerond.
Belangrijker: u heeft er geen omkijken naar en de werkzaamheden verstoren niet uw eigen organisatie. Uw medewerkers kunnen zich richten op hun reguliere werk zonder te worden belast met een bulk dossiers die ze daarnaast moeten behandelen. Bovendien zijn de dossiers Beschermd wonen vaak complex en zijn er met de ondersteuning aanzienlijke kosten gemoeid.
Vanaf het eerste contact met de cliënt tot en met de administratieve verwerking in uw eigen systeem nemen we de werkzaamheden van u over. Desgewenst beantwoorden we ook de telefonische vragen van cliënten en handelen we de bezwaren voor u af.

Altijd op de hoogte
Liefst werken we buiten uw organisatie, waardoor u geen zaken hoeft te regelen zoals werkplekken, computers en telefoons. In elke fase van het project heeft u een volledig overzicht van onze vorderingen en weet u of we nog steeds op koers liggen. Dat inzicht krijgt u via ons cliëntvolgsysteem en de wekelijkse digitale managementrapportage.

Nauwelijks bezwaar
Een individuele maatwerkvoorziening is niet meer vanzelfsprekend de juiste oplossing, leggen we de cliënt uit, en is ook niet altijd noodzakelijk. In sommige gevallen betekent het nieuwe gemeentelijke beleid een verandering of vermindering van de ondersteuning vanuit de gemeente. En af en toe adviseren we juist meer ondersteuning.
De meeste gesprekken die wij op deze manier voeren, leveren geen bezwaar op: gemiddeld 97 tot 98 procent van de cliënten accepteert onze conclusie! Dreigt er toch een keer bezwaar, dan stellen we een second opinion voor door een andere arts of adviseur, of door beide. Want elk bezwaar is er één teveel, vinden wij.

Meer weten? Mail naar algemeen@mozaak.nl.