de MO-zaak

Beschermd wonen

Kostenstijging Beschermd wonen (Wmo) binnen uw gemeente?

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het sociaal domein; de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. Daarnaast wordt er ook verwacht dat er een verbinding gelegd wordt met de overige wet- en regelgeving in ons sociale zekerheidstelsel; zoals de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet passend onderwijs, Wet verplichte GGZ, Wet forensische zorg, etc.

Gevolgen kanteling zorgstelsel voor gemeenten

Een deel van de zorg voor mensen met psychiatrische problematiek is naar het takenpakket van gemeenten gegaan. Zowel gemeenten als de ggz hebben voor deze doelgroep innovatiedoelstellingen. “De geestelijke gezondheidszorg met een missie” betekent voor de ggz-instellingen dat ze de totale beddencapaciteit tot 2020 met een derde moeten afbouwen. Daarentegen komt de beoogde ambulantisering binnen de ggz niet opgang en is het aantal incidenten met verwarde personen in de afgelopen vijf jaar (2011-2015) met 65 procent gestegen. Mensen blijven langer thuis wonen, waarmee de druk op gemeenten toeneemt.

Gemeenten hebben een steeds groter wordende verantwoordelijkheid opgelegd gekregen ten aanzien van veiligheid en leefbaarheid in de regio en daarmee de hulp een groeiende groep mensen met psychiatrische problematiek.

Beschermd wonen

Als gevolg van “de geestelijke gezondheidszorg met een missie” is de verwachting dat de druk bij gemeenten nog verder wordt opgevoerd. De gevolgen van de hierboven beschreven kanteling in het zorgstelsel voor mensen met psychiatrische problematiek zijn goed zichtbaar binnen de Wmo. Wanneer gemeenten het aantal aanvragen Beschermd wonen in kaart brengen, zien zij hier vaak een forse stijging, terwijl zij net als de ggz een innovatie-doelstelling hebben op het gebied van ambulantisering en afname van het aantal plekken Beschermd wonen. Beschermd wonen binnen de Wmo is een kostbare voorziening voor gemeenten.

Daar waar gemeente tot op heden veelal voor een pragmatische oplossing gekozen hebben, wordt verwacht dat zij op het gebied van Beschermd wonen en maatschappelijke opvang toekomstbestendige oplossingen zoeken, risico’s inventariseren en afstemmen op de ggz. Gemeente kunnen aanzienlijk risico’s verminderen en kosten besparen wanneer bij een aanvraag juiste afwegingen worden gemaakt. In complexe casussen is het niet de vraag óf iemand zorg nodig heeft. Wel is de vraag welke vorm van zorg de meest adequate is:

  • wie er verantwoordelijk is voor het monitoren van deze zorg?
  • wie kan de zorg die aan de juiste kwaliteitseisen voldoet bieden?
  • wie betaalt deze zorg?

 

Dit kan wanneer er op basis van indicatiestelling en medische beoordeling een juiste afweging gemaakt wordt waar alle wetgeving uit ons sociale zekerheidsstelsel bij betrokken wordt. Waarbij gemeenten de veiligheid en leefbaarheid in de regio kunnen waarborgen.

Ontwikkelingen

Welke ontwikkelingen en uitdagingen kunnen gemeenten nog verwachten op het gebied van Beschermd wonen? Tot 1 januari 2018 zijn er voor de taken maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 43 centrumgemeenten (volgens afspraak Rijk en de VNG), zij hebben hierbij een regierol en ontvangen ook financiële middelen van het Rijk. Vanaf 1 januari 2018 is dit niet meer het geval en is elke gemeente zelf verantwoordelijk. Hierdoor neemt de druk op de gemeenten die niet bekend zijn met deze onderwerpen toe. Het vraagt een behoorlijke expertise voor relatief weinig aanvragen en gaat het wel om zeer hoge kosten per individu. De complexiteit van dergelijke aanvragen brengt voor de gemeente aanzienlijke risico’s met zich mee wat betreft het op juiste wijze indiceren, inkopen van de voorziening en het beheer van het beschikbare budget.  Zeker nu de kanteling binnen het zorgstelsel al een aantal jaren gaande is.

Op hetzelfde moment, 1 januari 2018, stopt het overgangsrecht voor de groep mensen die een indicatie hebben voor voortgezette behandeling met verblijf (GGZ-B) vanuit de Wet langdurige zorg. Ook hier is het de verwachting, met het oog op de ambulantisering van de ggz, dat het aantal aanvragen voor indicaties Beschermd wonen vanuit de Wmo zal toenemen.

De MO-zaak

De MO-zaak heeft jarenlange ervaring met specifieke onderdelen van de Wmo, die met ‘wonen’ te maken hebben. Onze artsen, medisch-adviseurs en indicatieadviseurs voeren (medische)beoordelingen uit om geobjectiveerd te kunnen vaststellen of de cliënt in staat is zelfstandig thuis te blijven wonen. Eventueel met de noodzakelijke individuele voorzieningen, zoals (woning)aanpassingen. Vanaf 1 januari 2015 zijn onze artsen, medisch-adviseurs en indicatieadviseurs ook betrokken bij de (medische)beoordelingen in het kader van Beschermd wonen. Met hun jarenlange ervaring op het onderdeel ‘wonen’, zijn zij ook voor Beschermd wonen vanuit de Wmo dé experts.

Uit de dagelijkse praktijk van De MO-zaak blijkt dat de casussen en adviesaanvragen die bij ons binnenkomen steeds complexer worden en dat er steeds meer afgestemd moet worden op de ‘aansluitende’ wet- en regelgeving. Artsen, medisch adviseurs en indicatieadviseurs adviseren op basis van de medische beoordeling en verliezen daarbij de begrippen eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie niet uit het oog. Het afwegen van de meest adequate vorm van zorg staat voorop, waarbij rekening gehouden wordt met de situatie van de cliënt en de wet- en regelgeving binnen het sociale zekerheidsstelsel. Op deze manier krijgen de inwoners van uw gemeente de meest adequate zorg en ondersteuning waar zij recht op hebben, die hun kwaliteit van leven ten goede komt en waarbij ook de veiligheid in onze samenleving niet in het geding mag zijn.

Ondersteuning nodig?

Lijkt bovenstaande een onmogelijke opdracht? De MO-zaak staat op het standpunt dat dit met veel flexibiliteit, innovatie en expertise een kans voor uw gemeente is. Graag gaan we met u in gesprek om te onderzoeken waar voor uw gemeente op het gebied van Beschermd wonen de mogelijkheden liggen. Naast de (medische)advisering en toegangsbepaling binnen de Wmo, behoren ook procesinrichting en -optimalisatie, opleidingen, advisering en implementatie van beleid en ondersteuning bij bezwaar- en beroepszaken tot onze expertise. Wij hebben ruime ervaring in het leveren van (tijdelijk) extra capaciteit, in de vorm van extra medewerkers of additionele kennis. Als expertisecentrum leveren wij interim-specialisten voor elk gebied en elke taak binnen de Wmo of Participatiewet. Van administratief ondersteuner, Wmo-coördinator, casemanager, arbeidsdeskundige of arts. Hierbij hanteren we altijd een pragmatische instelling en maken we werkafspraken op maat. Dankzij tussentijdse evaluaties houden we gezamenlijk vinger aan de pols en monitoren we de resultaten. Waar nodig voeren we tijdig en op korte termijn de capaciteit op of af.

 

Meer weten? Mail naar algemeen@mozaak.nl.

Bekijk hier onze case.

#beschermdwonen tweets