de MO-zaak

Wmo & Wlz

Wmo, Wlz, Zvw en Participatiewet

Verandering lijkt de enige constante in het sociaal domein, de ontwikkelingen in wet- en regelgeving volgen elkaar razendsnel op. Kennis en kunde van uw medewerkers moeten daardoor voortdurend up-to-date zijn, bovendien moeten zij kunnen anticiperen op veranderingen. Dat vraagt nogal wat van uw organisatie. De MO-zaak biedt uitkomst.

Expertisecentrum
Omdat we al zo lang ervaring hebben in het sociaal domein, kunt u ons op alle niveaus inzetten. Als expertisecentrum ontwikkelen we onszelf voortdurend en groeien we mee met de veranderingen in het vakgebied. We kennen de wet- en regelgeving op ons duimpje en volgen de ontwikkelingen nauwgezet: waarover praat ‘Den Haag’ en welke hervormingen kunt u verwachten?

Nauwelijks bezwaren
We voeren keukentafelgesprekken, doen toegangsbepaling en herbeoordelingen, geven sociaal medisch advies en staan u bij in bezwaar- of beroepzaken. Hoewel u van dat laatste opvallend weinig last zult hebben wanneer wij de klus projectmatig voor u uitvoeren of onze medewerkers bij u gedetacheerd zijn: gemiddeld twee procent bezwaar bij de overwegend slechtnieuwsgesprekken bij herbeoordeling van de verschillende bestaande indicaties. Dat komt doordat we altijd oor en oog hebben voor de persoonlijke situatie van de cliënt. We weten waar we het over hebben én we gebruiken een motiverende gesprekstechniek. Een methode die onze Opleidingen afdeling  uw medewerkers ook kan leren.

Door die combinatie van expertises zien veel gemeenten in ons een ideale partner voor de ontwikkeling en implementatie van beleid.

Meer weten? Mail naar algemeen@mozaak.nl.

Bekijk hier onze case.

Bekijk hier onze case.

Jeugd

Grip op de jeugd
Door samenvoeging van verschillende wetten is het sociaal domein Jeugd er voor gemeenten niet eenvoudiger op geworden. Gelukkig maken al die veranderingen nauwelijks uit voor de MO-zaak: we indiceerden al toen de AWBZ nog bestond, werkten altijd al samen met Jeugdzorg en herindiceren en toetsing zijn voor ons gesneden koek. Met onze partners Yacht en het  Wmo kenniscentrum denken we mee over uw jeugdbeleid, of trainen we uw medewerkers in alles wat met de nieuwe Jeugdwet te maken heeft. Of maken we dit ingewikkelde onderwerp inzichtelijk met lezingen en workshops.

Wij ontzorgen u
Laat u Jeugd liever over aan specialisten? Ook dan bent u bij ons aan het goede adres. Al onze adviseurs zijn BIG-geregistreerd of zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister. Zij voeren de toegangsbepaling Jeugd probleemloos voor u uit of doen de herindicaties. Op projectbasis ontzorgen we u volledig, maar u kunt ook op uurbasis of in de vorm van detachering  een beroep op ons doen. En met of zonder de administratieve afhandeling, net wat u wilt. We helpen u graag uw backoffice-processen vorm te geven, zodat u grip heeft op de jeugd.

Meer weten? Mail naar zakelijk@mozaak.nl.

Bekijk hier onze case.

Beschermd wonen

Gevoelig onderwerp

Beschermd wonen is een precair onderwerp in het sociaal domein, dat specialistische kennis vraagt. De MO-zaak heeft die expertise sinds jaar en dag. Onze medewerkers doen de beoordelingen van deze groep cliënten al sinds beschermd wonen onder de AWBZ viel. De cliënten zijn kwetsbaar en hebben ook ongeplande zorg nodig: er moet 24 uur per dag, zeven dagen in de week hulp in de buurt zijn. Simpelweg omdat interventie niet altijd kan worden gepland.

Teamwerk
Uit onze jarenlange ervaring weten we hoe diep het ingrijpt in iemands leven als zelfstandig wonen niet lukt. Wij kennen de uitvoeringsregels en ziektebeelden. Bovendien beheersen we de kennis en vaardigheden die in gesprekken met deze kwetsbare burgers noodzakelijk zijn. Onze artsen Maatschappij en Gezondheid geven medisch advies. En desgewenst verzorgt onze afdeling Opleidingen voor uw medewerkers een training op maat over Beschermd wonen.

Commissie Toekomst
Als de plannen van de commissie Toekomst doorgaan, gaat de verantwoordelijkheid voor Beschermd wonen binnen een of twee jaar terug van de centrum- naar de regiogemeenten. Als expertisecentrum Wmo denken we nu al met gemeenten mee hoe ze daar op kunnen anticiperen. We geven presentaties over de plannen en vertellen wat de uitvoeringsregels voor uw burgers betekenen. Nu en in de toekomst.

Expertisecentrum
Als expertisecentrum adviseren we gemeenten over beleid op het gebied van Beschermd wonen en hoe dat kan leiden tot kostenbesparing. En nee, in dit geval is dat geen eufemisme voor bezuiniging. De weg van de geleidelijkheid leidt bij Beschermd wonen tot grote besparingen, weten wij. Hoe dat precies zit, vertellen we u graag in een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Meer weten? Mail naar zakelijk@mozaak.nl.

Bekijk hier onze case.

Cliëntondersteuning & mantelzorg

Cliëntbelang

De Wmo verplicht u als gemeente tot cliëntondersteuning. De ondersteuner moet deskundig en onafhankelijk zijn en het belang van de cliënt voor ogen houden. In de praktijk blijkt dat ingewikkeld, bijvoorbeeld als de ondersteuner voor een gemeente of zorgaanbieder werkt. Lastig voor de ondersteuner, niet goed voor de cliënt.

Onafhankelijk en deskundig
Met een cliëntondersteuner van de MO-zaak bent u verzekerd van een écht onafhankelijke deskundige die handelt in het belang van de burger. Onze cliëntondersteuner kent de wet- en regelgeving. Niet alleen van de Wmo, maar ook van de Wlz, de Zvw en het grijze gebied tussen deze drie wetten. Hij weet uit ervaring hoe een keukentafel-, bezwaar- of CIZ-gesprek werkt, hoe een aanvraag- of meldingsformulier moet worden ingevuld en wat de cliënt kan verwachten van een (her)indicatie. Een cliëntondersteuner van de MO-zaak is realistisch, ook als een beroep op een Wmo-maatwerkvoorziening toch niet de juiste ondersteuning biedt. Bijvoorbeeld omdat er oplossingen zijn in het eigen netwerk of een beroep kan worden gedaan op de Wlz of zorgverzekering. Want alleen een reële boodschap is in het belang van de cliënt. Met de juiste gesprekstechniek voorkomt onze professional zo een onnodige aanvraag voor ondersteuning vanuit de Wmo. En dat is in ieders belang.

Ondersteuning voor alle doelgroepen
De MO-zaak heeft ervaring met alle doelgroepen die met een ondersteuningsvraag bij u aankloppen. Of dat nu cliënten zijn met een somatische aandoening, een verstandelijke beperking, of psycho-geriatrische of psychische problematiek.

Mantelzorgondersteuning
Bij een goede mantelzorgondersteuning is veel te winnen! Mantelzorgers worden steeds belangrijker en hun taken complexer. Maar meestal zijn zij geen professional, rollen ze door omstandigheden in de complexe wereld van de zorg. In de wirwar van regels en instanties is het lastig de weg vinden, en ook gemeentemedewerkers weten soms de antwoorden niet. Begrijpelijk dus dat de vraag naar professionele mantelzorgondersteuning toeneemt. Onze mantelzorgondersteuners hebben in de zorg gewerkt en kennen de wetten en regels tot in de puntjes. Dat maakt ze bij uitstek geschikt als praktisch adviseur voor alle partijen: de gemeente, de mantelzorger en diens werkgever.

Meer weten? Mail naar zakelijk@mozaak.nl.

Ontwikkeling

Uw medewerkers maken het verschil. En dus investeert u in de ontwikkeling van uw mensen. Onze docenten kennen alle ins en outs van het sociaal domein en trainen uw medewerkers met plezier op alle gebieden daarvan. Theoretische kennisoverdracht is de basis, maar de nadruk ligt toch vooral op praktische toepassing van het geleerde in het dagelijks werk. In overleg met u bepalen we de beste methode, variërend van coaching on the job, e-learning, scholing en training tot intervisie of teamcoaching. Of een combinatie van deze methoden. En voor niet-professionals zoals mantelzorgers hebben we speciale losse e-learning modules.

Als CRKBO-geregistreerd opleider brengen wij u geen omzetbelasting in rekening.

Meer weten? Mail naar zakelijk@mozaak.nl.

Bekijk hier onze case.

Van beleid naar uitvoering

Oog voor de mens achter de regels

Minder geld, meer taken, hogere werkdruk. Zie als gemeente of zorgaanbieder dan je hoofd maar eens koel te houden en het overzicht te bewaren in de ingewikkelde zorgketen. De adviseurs van de MO-zaak kennen die keten als hun broekzak, ze spreken de taal van zorgpartners even goed als die van gemeenten en weten hoe je al die kanalen het best op elkaar afstemt. Uit ervaring weten wij dat wat op het eerste oog een capaciteits- of kennisprobleem lijkt, meestal een knelpunt elders in de keten is. Zoals werkprocessen die elkaar tegenwerken in plaats van elkaar aanvullen. Of medewerkers die niet precies weten welke taken een zorgleverancier heeft, worstelen met de toepassing van nieuwe beleidsregels of het lastig vinden te communiceren met bijvoorbeeld cliënten met psychiatrische problematiek. Onze adviseurs helpen u dit soort knopen te ontwarren door uw processen effectiever in te richten. Op deze manier wordt het beleid ook uitgevoerd zoals u het voor ogen had. En blijkt uit de praktijk dat bijstelling nodig is, dan ondersteunen we u daarbij. Desgewenst leveren we tijdelijke krachten om achterstanden weg te werken, IT-specialisten om processen, software of beleid te implementeren en docenten om uw medewerkers te trainen of te helpen bij werkinstructies en intervisie. Organisatieadvies van A tot Z. Altijd met oog voor de mens achter de regels.

Meer weten? Mail naar zakelijk@mozaak.nl.

Bekijk hier onze case.

Bezwaar & beroep

Bezwaar en beroep
Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Maar opdrachtgevers die ons de toegangsbepaling  laten uitvoeren, krijgen maar weinig te maken met bezwaar. Zelfs bij herindicaties Hulp bij huishouden en Begeleiding  is ons bezwaarpercentage gemiddeld twee tot drie procent; een fractie daarvan wordt gegrond verklaard. Daar zijn we best trots op, al kan het altijd beter. Want elke klacht nemen we serieus. Dát is de basis van onze aanpak.

Wij lossen het voor u op
Met een bezwaarpercentage van gemiddeld 2%, is onze aanpak bewezen effectief. Die delen we graag met u, juist als u de vraagverheldering en toegangsbepaling zelf organiseert. Dreigt er bezwaar, dan bieden we aan dat onze adviseur of arts een second opinion uitvoert. Helpt dat niet, dan stellen we mediation voor. Hierdoor is het aantal bezwaar- en beroepszaken uiteindelijk minimaal. Maar komt het er toch van, dan ondersteunen onze bezwaarmedewerkers en juristen u bij de afhandeling.

Piek aan bezwaren?
Wordt u geconfronteerd met een piek in bezwaarzaken, bijvoorbeeld door een herindicatieproject? Ervaring leert dat dit enorm verstoort en zorgt voor overbelasting van uw organisatie. Wij nemen deze tijdelijke werkvoorraad als project van u over en zorgen dat de bezwaren binnen de wettelijke termijnen worden behandeld en afgerond. Of we detacheren een bezwaar- en beroepsspecialist om achterstanden in te lopen.

Meer weten? Mail naar zakelijk@mozaak.nl.

Bekijk hier onze case.