de MO-zaak

Toegangsbepaling op dossierniveau

Specialist sociaal domein
Of uw burger nu komt met een gerichte aanvraag voor een Gehandicaptenparkeerkaart of met een algemene ondersteuningsvraag, het dossier moet snel en professioneel worden opgepakt. Daarbij hebt u zich te houden aan de wettelijke termijnen en vereisten. Maar belangrijker nog: voor de burger die ondersteuning vraagt, is elke dag uitstel er één te veel.
De MO-zaak is deskundig op alle gebieden van het sociaal domein. Binnen de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet zijn we specialist in onafhankelijke toegangsbepaling en bezwaarafhandeling. Dat doen we op verschillende manieren: per dossier, per project of door een ervaren adviseur of arts bij u te detacheren.

Zoals u wilt
Kiest u voor de inzet van onze expertise per dossier? Dat kan incidenteel of op contractuele basis. Zo handelen we de reguliere stroom dossiers af bij piekbelasting of als het u ontbreekt aan specifieke kennis en ervaring, bijvoorbeeld bij complexe dossiers of multiproblematiek. Daarbij bepaalt u zelf de omvang van onze ondersteuning. Afhandeling vanaf het eerste contact met de inwoner tot en met de administratieve afhandeling inclusief eventueel bezwaar. Of we doen alleen dát stuk dat uw eigen medewerkers niet uitvoeren, zoals een medische beoordeling of het advies voor een individuele maatwerkvoorziening met programma van eisen. Zoals u wilt.

Meer weten? Mail naar algemeen@mozaak.nl.

Bekijk hier onze case.

Toegangsbepaling in project

Oplopende werkvoorraad
Door allerlei omstandigheden kan uw werkvoorraad in toegangsbepaling, herindicaties  en bezwaarafhandeling oplopen en tot achterstanden leiden. Dat levert stress op bij uw medewerkers en bij burgers. Bovendien leiden achterstanden tot verdere verstoring in het werk, zoals meer telefoontjes naar uw frontoffice of overschrijding van de wettelijke termijnen, met alle – financiële – gevolgen van dien.

De oplossing
Dit is snel verleden tijd als u de MO-zaak inschakelt: wij zijn onafhankelijk en deskundig en werken moeiteloos vóór de afgesproken einddatum een bulk ondersteuningsaanvragen Wmo, Beschermd wonen of Jeugd voor u weg. Of we behandelen de bezwaren die u heeft binnengekregen uit uw herindicatieproject. Het aantal kan variëren van honderd tot een paar duizend aanvragen. Doordat we bij zoveel gemeenten over de vloer komen, weten we dat uw verordening en afwegingskader nét even anders in elkaar steken dan die van uw buurgemeente en dat we de regels bij u dus net even anders moeten toepassen.

Projectmatige aanpak ontzorgt
We pakken de werkzaamheden aan als project: we isoleren een deel van uw werkvoorraad en handelen de aanvragen binnen de wettelijke termijnen af. Vanaf het eerste contact met de cliënt tot en met de administratieve verwerking in uw eigen systeem nemen we de werkzaamheden van u over. Desgewenst beantwoorden we ook de telefonische vragen van cliënten en handelen we de bezwaren voor u af.
Onze projectmatige aanpak is efficiënt en ontzorgt u volledig.

Extra aandacht voor pgb
Blijkt een individuele maatwerkvoorziening uiteindelijk de oplossing voor het participatieprobleem van de cliënt en wil de cliënt de maatwerkvoorziening via een pgb invullen, dan nemen we in het gesprek de pgb-toets mee. Daarin testen we de motivatie van de cliënt om te kiezen voor een pgb. Wat is het voordeel van een pgb boven zorg in natura om de geformuleerde zorgdoelen te bereiken? Of is zorg in natura een gelijkwaardig alternatief voor het pgb? Vervolgens onderzoeken we of de cliënt in staat is om het pgb-houderschap te vervullen. Onze professionals zijn getraind dit vaak lastige onderdeel zorgvuldig uit te vragen.

Altijd op de hoogte
Bij voorkeur werken we buiten uw organisatie, zodat we u niet extra belasten. In elke fase van het project heeft u een volledig overzicht van onze werkzaamheden via ons cliëntvolgsysteem. Daarnaast houden we u wekelijks op de hoogte van onze vorderingen via onze uitgebreide digitale managementrapportage.

Meer weten? Mail naar  algemeen@mozaak.nl.

Bekijk hier onze case.

Herbeoordelingen en herindicatie

Foto van de cliënt
Wilt u inzicht in uw cliëntenbestand en hun (toekomstige) zorgbehoefte, de situatie thuis of in de instelling? Onze adviseurs zijn getraind om écht met cliënten in gesprek te gaan en de actuele en toekomstige situatie en doelstellingen in kaart te brengen. Ze maken als het ware een foto van uw cliënt. Op basis van deze informatie kunt u uw zorgaanbod actualiseren en beleid formuleren.

Herbeoordeling en herindicatie
Wilt u aflopende indicaties herbeoordelen op basis van de nieuwe Wmo, Jeugdwet, gemeentelijk beleid en afwegingskader? Een persoonlijk gesprek met de cliënt is de basis, vinden wij. En dat wordt inmiddels ook breed gedragen, gezien de recente jurisprudentie. In het gesprek onderzoeken we gezamenlijk de ondersteuningsbehoefte, mogelijke oplossingen en te bereiken doelstellingen, en leggen die vast.
Onze adviseurs zijn zich bewust van de soms kwetsbare burger, en van de politieke of persoonlijke gevoeligheid van een herbeoordelingsproject. Ze trekken daarom tijdig aan de bel als dat nodig is.

Elke cliënt is uniek
Onze adviseurs beschikken over de juiste vaardigheden om uit elk gesprek de juiste informatie te halen. Zo komen ze tot een gespreksweergave en eventueel beschikking die recht doet aan de specifieke situatie van die ene cliënt. Ongeacht of u ons inschakelt voor één of tientallen gesprekken: het gaat ons altijd om die ene cliënt.

Extra aandacht voor pgb
Blijkt een individuele maatwerkvoorziening uiteindelijk de oplossing voor het participatieprobleem van de cliënt en wil de cliënt de maatwerkvoorziening via een pgb invullen, dan nemen we in het gesprek de pgb-toets mee. Daarin testen we de motivatie van de cliënt om te kiezen voor een pgb. Wat is het voordeel van een pgb boven zorg in natura om de geformuleerde zorgdoelen te bereiken? Of is zorg in natura een gelijkwaardig alternatief voor het pgb? Vervolgens onderzoeken we of de cliënt in staat is om het pgb-houderschap te vervullen. Onze professionals zijn getraind dit vaak lastige onderdeel zorgvuldig uit te vragen.

Onze projectmatige aanpak
We pakken de werkzaamheden bij voorkeur aan als project. Dat heeft als voordeel dat u vooraf precies weet wat uw investering is en wanneer de werkzaamheden zijn afgerond.
Belangrijker: u heeft er geen omkijken naar en de werkzaamheden verstoren niet uw eigen organisatie. Uw medewerkers kunnen zich richten op hun reguliere werk zonder te worden belast met een bulk dossiers die ze daarnaast moeten behandelen.
Vanaf het eerste contact met de cliënt tot en met de administratieve verwerking in uw eigen systeem nemen we de werkzaamheden van u over. Desgewenst beantwoorden we ook de telefonische vragen van cliënten en handelen we de bezwaren voor u af.

Altijd op de hoogte
Liefst werken we buiten uw organisatie, waardoor u geen zaken hoeft te regelen zoals werkplekken, computers en telefoons. In elke fase van het project heeft u een volledig overzicht van onze vorderingen en weet u of we nog steeds op koers liggen. Dat inzicht krijgt u via ons cliëntvolgsysteem en de wekelijkse digitale managementrapportage.

Nauwelijks bezwaar
Een individuele maatwerkvoorziening is niet meer vanzelfsprekend de juiste oplossing, leggen we de cliënt uit, en is ook niet altijd noodzakelijk. In sommige gevallen betekent het nieuwe gemeentelijke beleid een verandering of vermindering van de ondersteuning vanuit de gemeente. En af en toe wordt er juist meer ondersteuning geadviseerd.
De meeste gesprekken die wij op deze manier voeren, leveren geen bezwaar op: gemiddeld 97 tot 98 procent van de cliënten accepteert onze conclusie! Dreigt er toch een keer bezwaar, dan stellen we een second opinion voor door een andere arts of adviseur, of door beide. Want elk bezwaar is er één teveel, vinden wij.

Meer weten? Mail naar algemeen@mozaak.nl.

Bekijk hier onze case.

Bekijk hier onze case.

Keukentafelgesprek en vraagverheldering

Samen oplossen
Behalve gezondheidsklachten kunnen ook sociale, psychische en financiële problemen een rol spelen bij een zorgaanvraag. Het is zaak in een (keukentafel)gesprek al die facetten boven tafel te krijgen en daarna zo breed mogelijk te kijken welke algemene en voorliggende voorzieningen de burger kunnen ondersteunen. Onze indicatieadviseurs zijn getraind in motiverende gespreksvoering, een methode die ertoe leidt dat de cliënt zelf ideeën aandraagt, bij voorkeur uit zijn eigen netwerk.
Niet meteen denken in oplossingen, vooral vóór de cliënt, durven doorvragen en een echte dialoog voeren, zijn vaardigheden die onze adviseurs perfect beheersen.
Op die manier komen we samen tot een zo goed mogelijke oplossing, waarbij we onnodig beroep op individuele maatwerkvoorzieningen voorkomen. Ongeacht of de zorgvraag gaat om Wmo, Wlz, Beschermd wonen of Jeugd.

Warme overdracht
Komt het toch tot een melding voor een individuele maatwerkvoorziening, dan voeren we ook dat deel van het traject graag voor u uit. Doet uw eigen team dit deel zelf, dan dragen wij alle gegevens uitgewerkt aan u over. Vereist de situatie van de cliënt direct ingrijpen, dan ondernemen wij meteen actie en schakelen het sociaal wijkteam of de gemeente in. Dat geldt niet alleen voor de situatie van de cliënt, maar ook voor die van de eventuele mantelzorger.

Meer weten? Mail naar  algemeen@mozaak.nl.

Bekijk hier onze case.

Detachering

Extra handen, extra kennis
Heeft u tijdelijk extra capaciteit nodig? In de vorm van extra medewerkers of additionele kennis? Als expertisecentrum leveren wij interim-specialisten voor elk gebied en elke taak in het sociaal domein: heeft u twee adviseurs en artsen voor zes maanden nodig, vier bezwaar- en beroepmedewerkers voor drie weken, een team adviseurs die vierduizend herindicaties afhandelen, een coach on the job voor een afdeling? U zegt het maar.

Het team achter de professional
U heeft niet alleen de beschikking over de kennis en kunde van deze éne MO-zaak-professional. Onze gedetacheerde medewerker vaart zo nodig op de ondersteuning van onze interne vraagbaak, waarin naast senior-consulenten en juristen ook een kwaliteitsmedewerker, procesmanager, arts en businessanalist zitting hebben.

Zo werkt het
Na een intakegesprek maken we werkafspraken op maat. Dankzij tussentijdse evaluaties en duidelijke managementrapportages blijft u voortdurend op de hoogte van onze vorderingen en resultaten en voeren we tijdig de capaciteit op of af.
Besteedt u de werkzaamheden liever als project uit? Klik hier voor meer informatie over onze projectmatige aanpak die u volledig ontzorgt en uw interne organisatie ontlast.

Meer weten? Mail naar  algemeen@mozaak.nl.

Bekijk hier onze case.

Opleidingen

Blijvend in ontwikkeling
Zoveel gemeenten, zoveel uitvoeringsregels. En dat in een steeds veranderend werkveld door aanpassingen in wetgeving, beleid en jurisprudentie … daar past geen kant-en-klare scholing bij, vinden wij. Daarom ontwikkelen we voor elke scholingsvraag een maatwerkoplossing, afhankelijk van de ontwikkelingsvraag die uw medewerker of hele organisatie heeft. En die maatwerkoplossing kan bestaan uit verschillende leerinstrumenten, naast elkaar of opvolgend. Een greep uit onze mogelijkheden:
Scholing op maat
In een Scholing op maat leert u met een groepje collega’s alles over de uitvoeringregels in uw gemeente. Onder leiding van onze docenten gaat u aan de slag met eigen casuïstiek, de vragen van uw wijkteam, gemeente of zorginstelling. Onze docenten komen uit het werkveld en herkennen uw problemen uit de praktijk. Maar bovenal: ze leren u hoe u die voortaan zelf oplost.

E-learning
Onze docenten weten uit ervaring hoe belangrijk het is om bij te blijven en hoe hoog de dagelijkse werkdruk is. Zeker in een voortdurend veranderende branche als het sociaal domein. Scholing moet er meestal ‘even bij’. Dat kan heel anders, blijkt uit het succes van ons e-learningprogramma.

Voor professional én mantelzorger
Kennisniveaus verschillen en iedereen leert graag op zijn eigen manier, in zijn eigen tijd en tempo. Daarom hebben we interactieve modules ontwikkeld over ziektebeelden, wet- en regelgeving, methodisch werken en handige methodieken. De lesstof is zo opgebouwd dat u kunt doorklikken of juist dieper op een onderwerp kunt ingaan. U bepaalt daardoor zelf de studiebelasting. Wij zeggen dat die ongeveer tussen de drie en zes uur per module is, maar we horen geregeld dat cursisten er twaalf uur aan besteden. Gewoon, omdat de filmpjes en verdiepingsstof zo interessant zijn. Geschikt voor professional én mantelzorger.

Zo werkt het
In elke module kunt u steeds zelf testen hoeveel u van een onderwerp weet. Bijvoorbeeld voordat u aan de module begint en nadat u alle stof heeft doorgenomen. U schrijft zich per module in. We rekenen geen inschrijfkosten, dus u betaalt alleen voor wat u wilt leren. In uw eigen tijd, tempo en omgeving. Bent u werkgever dan heeft dit voor u als voordeel dat de medewerker in eigen tijd kan leren en leertijd onder werktijd kan afstemmen met collega’s, waardoor de winkel gewoon doordraait tijdens de verbouwing.

Coaching on the job
Bij coaching on the job draait het om attitude en communicatieve vaardigheden. Vooral hoe die u hinderen in uw werk. Loopt het in het werk of met collega’s niet zo lekker, voelt u zich onzeker bij cliënten, stuit u geregeld op onbegrip in gesprekken met anderen? Coaching on the job kan dé manier zijn om daarmee af te rekenen. Onze coach gaat mee op huisbezoek, zit naast u als u een telefoongesprek voert, ziet kortom precies wat u doet. En stelt direct vragen: hoe komt het dat je zo reageert, wat maakt dat je schrikt? Zo krijgt u inzicht in het effect dat uw handelen en gedrag heeft op anderen. U leert hoe het ook anders kan en vooral: wat u dat oplevert.
Hoe lang en hoe vaak de coach met u meeloopt, bespreken we van tevoren.

Teamcoaching
Teamcoaching is een van onze specialismen en die kennis delen we graag met u!
Hoogopgeleide professionals hebben vaak specialistische kennis. Een team dat die kennis met elkaar deelt, groeit vanzelf uit tot een krachtig kenniscentrum. Maar het is voor veel mensen een hele toer om van elkaar te durven leren. In onze training Teamcoaching leren we u en uw teamleden hoe je veilig van elkaar leert en hoe je alle verborgen kennis uit de groep boven tafel krijgt. Dat doen we volgens een beproefde methode, waarin luisteren en openheid centraal staan. Teamcoaching is geschikt voor wijkteams, voor consulenten- en andere zorgteams en voor zorgaanbieders.

Intervisie
Intervisie is bedoeld voor uw persoonlijke ontwikkeling. Met een of twee collega’s bespreekt u een situatie en neemt daarin uw eigen gedrag en houding onder de loep. U stelt elkaar vragen zoals ‘waarom vroeg je dat niet aan de cliënt?’ of ‘waarom nam je genoegen met dat antwoord?’. Een coach van de MO-zaak fungeert als onafhankelijk begeleider en reikt zo nodig methodieken aan, maar praat niet inhoudelijk mee. Wel zorgt de coach dat u en uw collega zich veilig voelen, zodat u alles kunt bespreken waar u tegenaan loopt.

Casuïstiek
Met uw collega’s tot op de draad uitpluizen hoe u een casus aanpakt, welke stappen u neemt, waar u tegenaan loopt, volgens welke methode u als team wilt werken. Van casuïstiek op dat niveau groeien u en uw collega’s. Maar dat vraagt wel wat! Veiligheid en methodiek moeten gewaarborgd zijn, want men stelt zich kwetsbaar op. Een onafhankelijke docent van de MO-zaak biedt uitkomst door de sessie vóór te zitten. We reiken u de juiste methodiek aan en leren u alles over motiverende gesprekstechniek, zodat het gesprek positief en veilig verloopt.

Motiverende gespreksvoering
De Wmo2015 zet in op eigen kracht en netwerk van de cliënt en zijn motivering om de eigen regie te pakken en zelf naar oplossingen te zoeken. Sommige cliënten vinden dit lastig , wat leidt tot weerstand. Motiverende gespreksvoering is een gespreksstijl die gericht is op samenwerking. Je versterkt er de motivatie en bereidheid tot verandering mee bij je gesprekspartner – in dit geval de cliënt – doordat je diens ambivalentie verkent en vermindert. Niet de redenen of oplossingen van de consulent of hulpverlener, maar de redenen van de cliënt brengen werkelijke gedragsverandering op gang. Motiverende gespreksvoering is op alle doelgroepen toepasbaar door de vraagstelling aan te passen aan de mogelijkheden van de cliënt met zijn beperkingen. We voeren deze gesprekken voor u of leren uw medewerkers de techniek zelf te gebruiken.

Als CRBKO-geregistreerde opleider brengen wij u geen btw in rekening.

Meer weten? Mail naar algemeen@mozaak.nl.

Bekijk hier onze case.

Bekijk hier onze case.

Sociaal-medisch advies

Beroepsgeheim
Medische informatie opvragen en beoordelen, is voorbehouden aan een arts. Toch zien we geregeld dat wijkteams en zelfs cliëntondersteuners een advies uitbrengen! Elke burger moet er op kunnen vertrouwen dat alleen een gespecialiseerde arts medische zaken met hem bespreekt en beoordeelt.

Van toegevoegde waarde bij SMA (sociaal-medisch advies)
Behalve opvragen en beoordelen van medische informatie leveren onze artsen sociaal-medisch advies op het gebied van onder meer leerlingenvervoer, gehandicaptenparkeervoorziening, kinderopvang, ontheffing inburgeringexamen en bijzondere bijstand.

Consultancy op locatie …
U kunt onze artsen inzetten ter ondersteuning van uw medewerkers of sociaal wijkteam. We zijn dan bijvoorbeeld een dagdeel aanwezig in uw team om medische beoordelingen of sociaal-medisch advies af te handelen en casussen te bespreken met uw medewerkers of een workshop te geven.

… en op afstand
Heeft uw medewerker een gerichte vraag? Moet er snel een dossier worden beoordeeld op basis van beschikbare informatie? Of heeft een sociaal wijkteamlid behoefte om even te sparren over een bepaald ziektebeeld en de mogelijke beperkingen die dat oplevert voor de participatie van een cliënt? Onze helpdesk-artsen staan uw medewerkers op afstand bij. Zo kunnen uw medewerkers snel verder met de afronding van hun dossiers.

Arts-specialisten
Alle artsen bij de MO-zaak hebben de studie Maatschappij en Gezondheid afgerond. Een belangrijk voordeel op andere artsen, omdat deze opleiding de artsen ook schoolt in beleid, management en wetenschappelijk onderzoek. Ze zijn daardoor breed inzetbaar in de gezondheidszorg: ze geven sociaal-medisch advies, denken mee over (gemeentelijk) beleid en ontwikkelen en lezen statistieken. Daarnaast hebben we ook forensisch artsen in ons team, die veel werk verzetten voor GGD’s.

Onze artsen hebben allen ervaring met de doelgroepen uit de Wmo, Wlz en Jeugd. Ze zijn goed benaderbaar voor de cliënt, geschoold in gesprekstechniek en wars van medisch jargon. Ze weten altijd de juiste professionele houding aan te nemen en hebben oog en oor voor de cliënt, zonder in de zorgverlenersrol te stappen.

Meer weten? Mail naar algemeen@mozaak.nl.

Bekijk hier onze case.

Procesinrichting en procesoptimalisatie

Proces en budget
Als zorgaanbieder en gemeente moet u steeds meer doen met minder geld. Budgetten spelen dan ook in uw organisatie een cruciale rol. Toch wilt u betere zorg en ondersteuning of minimaal op hetzelfde niveau bieden aan uw cliënten en daarnaast de cliënttevredenheid verhogen.
Effectief ingerichte processen leveren significante besparingen op en hoeven niet ten koste te gaan van kwaliteit. Evenmin hoeven ze ertoe te leiden dat de cliënt het gevoel heeft zorg van mindere kwaliteit te krijgen. Wij lichten uw werkprocessen door, bekijken of de inrichting van uw systeem bijdraagt uw beleidsdoelstellingen te halen en lossen knelpunten op. Zo adviseren we u over efficiëntere procesinrichting en een strakkere budgettering. En daarbij zorgen we ervoor dat de kwaliteit van uw dienstverlening bij voorkeur verbetert en minimaal hetzelfde blijft.

Uitvoerbaar beleid, uitzoomen is het toverwoord
Het lijkt misschien een open deur, maar beleid moet uitvoerbaar zijn. Met zoveel nieuwe taken en verantwoordelijkheden in het sociaal domein is het begrijpelijk dat afdelingen in uw organisatie niet meer zeker zijn over hun taken en dagelijkse werkzaamheden. Met de beste bedoelingen en uit onzekerheid timmert men processen zo dicht dat er nauwelijks meer mee te werken is. Andere afdelingen lopen daardoor vast, met als onvermijdelijk gevolg dat de werkvoorraad oploopt, er conflicten ontstaan tussen afdelingen en dat medewerkers overbelast raken. Zo’n opeenstapeling leidt vaak tot een vraag om extra capaciteit of scholing en training. Want ‘we hebben niet genoeg mensen’ of ‘onze medewerkers zijn niet capabel’. Terwijl het kernprobleem veel dieper zit en de oorzaak daardoor niet wordt weggenomen. Wij kennen de keten door en door en weten hoe u uw beleid zó kunt inrichten dat de uitvoering weer soepel stroomt. Uitzoomen is hier het toverwoord.

Wilt u weten hoe dat precies zit? Mail naar algemeen@mozaak.nl.

Bekijk hier onze case.

Implementatie van beleid

Wat zijn uw uitgangspunten?
Beleid maken is een vak, beleid maken dat werkt een kunst. We zien vaak dat de beleidsmakers en de uitvoeringsafdeling niet dezelfde taal spreken, laat staan dezelfde doelstellingen hebben. En dan wordt het lastig om het beleid zo te vertalen en te implementeren dat een effectieve uitvoering is gegarandeerd. Daarom moet duidelijk worden wat u precies wilt bereiken. Wilt u basisondersteuning voor alle burgers in de lucht houden, zijn bezuinigingen uw drijfveer, of wit u komen tot innovatieve projecten in het sociaal domein?

Verbinden
De MO-zaak heeft contact met beleids- én uitvoeringsafdelingen en weet als geen ander de verbinding te leggen. Dat doen we tussen mensen en dat doen we tussen wensen, doelstellingen en de uitvoering in de weerbarstige praktijk. We werken al sinds ver voor de invoering van de Wmo op dit interessante snijvlak. Bovendien kijken we bij meer dan driehonderd opdrachtgevers in de keuken en zien we veel dingen goed én minder goed gaan.

Samen naar een hoger plan
Als wij voor u aan de slag gaan ligt onze focus altijd op een werkbare uitvoering. We zorgen voor de vertaling van uw beleidsuitgangspunten naar concrete werkprocessen en werkinstructies. We zorgen ervoor dat uw medewerkers de faciliteiten hebben om succesvol te zijn in hun werk, want nieuw beleid uitvoeren en omgaan met nieuwe doelgroepen cliënten is een uitdaging.
We zorgen desgewenst voor scholing, zoals coaching on the job,  en introduceren intervisie en teamcoaching. Door kennis en ervaring te delen, brengen uw medewerkers elkaar op een hoger plan. Desgewenst richten we voor u een trainingshelpdesk in, die zeker in de eerste periode zijn nut zal bewijzen.

Naar beter beleid
Ontdekken we met uw uitvoeringsafdeling dat het nieuwe beleid bijstelling behoeft, dan zien wij dit als waardevolle informatie. We verzamelen de ervaringen van uw uitvoeringsmedewerkers en combineren die met de resultaten van onze toetsing van de adviezen en gespreksverslagen. Ook bezwaren, klachten en informatie uit cliënttevredenheidsmeting nemen we hierin mee. Na analyse leveren we uw beleidsafdeling input voor aanpassing van het beleid. En uw uitvoeringsafdeling adviseren we hoe ze hoe ze de werkprocessen  kunnen verbeteren.

Ervaren team
Onze Wmo-coördinator heeft de beschikking over een multidisciplinair team van ervaren inhoudsdeskundige adviseurs, een jurist, een businessanalist en een kwaliteitsmedewerker. Bovendien kan hij leunen op ervaren project- en procesmanagers.

Meer weten? Mail naar algemeen@mozaak.nl.

Front- en backoffice, zorgtoewijzing en factuurcontrole

Sociaal domein op orde
2015 was het overgangsjaar na de decentralisaties, in 2016 moet de boel écht op orde zijn. Van het eerste contact met de cliënt tot de uiteindelijke zorgtoewijzing, factuurcontrole en betaling van de zorgleverancier hoort het proces als een geoliede machine te lopen.

Frontoffice
Zo nodig verzorgen we uw hele frontoffice Wmo en Jeugd. We bemannen uw loket, verzorgen het telefonisch contact met uw inwoners en regelen het digitale verkeer. We screenen, bepalen de juiste procedure, plannen afspraken en werken na elk cliëntcontact diens gegevens bij in uw administratieve systeem. U beschikt dus steeds over een actuele administratie.
Ook een tijdelijke uitbreiding van uw frontoffice is bij ons in goede handen, bijvoorbeeld tijdens een herbeoordelingsproject, waarin cliëntcontact en verzoek om informatie verveelvoudigen. Of we handelen alle contact met cliënten af op het gebied van klachten en (dreigende) bezwaren.

Onze professionals
Onze administratief ondersteuners weten hoe ze moeten omgaan met alle doelgroepen binnen het sociaal domein. Ook wanneer het contact in eerste instantie niet lekker loopt, omdat de cliënt onzeker is, boos of juist enorm goed geïnformeerd. Ze werken vaak in projecten onder tijdsdruk en schakelen soepel met alle partners in de zorgketen. Ze zijn getraind in gespreksvoering en kunnen werken in de meest voorkomende gemeentelijke systemen zoals GWS4all of WmoNed. Maar bovenal zijn ze gewend in een team te werken en met wisselende collega’s, en houden ze onder alle omstandigheden het hoofd koel.

Backoffice, zorgtoewijzing en factuurcontrole
Als gemeente bent u de herverdeler van beschikbare (schaarse) middelen. Deze inzet moet voldoen aan eisen van recht- en doelmatigheid. Dat houdt in dat u de middelen aantoonbaar moet inzetten volgens de Wmo, Jeugdwet en Awb én volgens uw eigen gemeentelijke verordening en afwegingskader. Bovendien moet u zorgen voor een juiste verhouding tussen de doelstellingen van al die wet- en regelgeving en de inzet van de middelen.
Om de noodzakelijke verantwoording en transparantie te kunnen bieden aan de gemeenteraad, de rekenkamer en de externe accountant moet u beschikken over een deugdelijke administratie. Wij kunnen u ondersteunen in alle facetten van uw backoffice. En om te analyseren of uw beleid ook echt werkt en u er de doelstellingen mee haalt, heeft u betrouwbare managementinformatie nodig. Onze rapportages geven u die. Wanneer u wenst, altijd actueel.

Belang cliënten en zorgaanbieders
Behalve voor uzelf is een deugdelijke en efficiënte administratie ook van groot belang voor cliënt en zorgaanbieder. De recente problemen met de uitbetaling van pgb’s zijn een voorbeeld van hoe het fout kan lopen in de keten. Met alle (financiële) gevolgen van dien voor betrokkenen.
Of we nu een financieel controller detacheren  of uw backoffice Wmo en Jeugd helemaal overnemen: met onze inzet bent u verzekerd van de juiste kennis en kunde. Onze medewerkers schakelen moeiteloos tussen cliënt, zorgaanbieder, gemeentemedewerker en accountant. En haalt u nu niet alles uit uw systeem? Met onze partner ZorgNed hebben we uitgebreide kennis van de zorgketen en de applicaties die daarin gebruikt worden. We kijken graag met u mee naar de mogelijkheden om met behulp van ICT uw processen versimpelen en te verbeteren.

Meer weten? Mail naar algemeen@mozaak.nl.